Ενημερωτικό κιτ

Ένα ενημερωτικό κιτ, σε μορφή βιβλιαρίου, θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς εκπαίδευσης και τους υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικής όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα εργαλεία του SCoopConSS και ο διαγωνισμός EUSCoop! στην προώθηση καινοτόμων συνεργατικών προσεγγίσεων διδασκαλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ.

Το φυλλάδιο θα εκδοθεί στα Αγγλικά και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Επίσης μια περίληψή του θα παρέχεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, η οποία θα διανεμηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.