Εκπαιδευτικά εργαλεία

Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OERs) θα συλλεχθούν για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία των επιχειρηματικών πρακτικών. Οι εταίροι θα δημιουργήσουν και θα σχεδιάσουν, με βάση τα ερευνητικά τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά στοιχεία, ένα πρόγραμμα σπουδών, που θα αποτελείται από τα μαθησιακά αποτελέσματα (LOs) και τις Ενότητες Ικανοτήτων. Μόλις οι εταίροι καθορίσουν τις Ενότητες, θα συλλέξουν σχετικούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OERs): όλα όσα είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο και πληρούν τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα (LOs)που τονίζονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων κάθε χώρας εταίρου, θα συλλέγονται αρχικά ερωτηματολόγια για την ανάλυση των αναγκών και στην συνέχεια οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OERs).