Εργο

Ο Διαγωνισμός Κοινωνικών Συνεταιρισμών για Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (SCoopConSS) θα δοκιμάσει μια καινοτόμο και ελκυστική μεθοδολογία για την εισαγωγή και την ενίσχυση της εκπαίδευσης επί των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε σχολεία της δευετεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξεκινώντας από εκπαιδευτικούς που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θα εμπλέξουν συναδέλφους από άλλους κλάδους και μαθητές στην προσομοίωση της ίδρυσης ενός κοινωνικού συνεταιρισμού επικεντρωμένου σε έναν ή περισσότερους από τους 17 στόχους του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το SCoopConSS υλοποιείται από μια συνεργασία 6 οργανισμών από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες του νότου: Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Ο κύριος στόχος του έργου SCoopConSS (Διαγωνισμός Κοινωνικών Συνεταιρισμών για Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι η δημιουργία μιας Κοινότητας Πρακτικών για τους Ευρωπαίους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τη διδακτική τους πρακτική χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιχειρηματικές μεθόδους βασισμένες στις αρχές της αυτοβοήθειας, της δημοκρατίας, της ισότητας, και της αλληλεγγύης.

i) έρευνα και ανάλυση επιτυχημένων πρακτικών σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα νέων ατόμων (σταθεροποίηση της γνώσης)

ii) εθνικοί και διεθνείς εκπαιδευτικοί κύκλοι με καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του τομέα επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ και διοίκησης για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους όσο αφορά στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στην συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, στις διεπιστημονικές και ανοιχτές σχολικές προσεγγίσεις (προώθηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας)

iii) ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και αναθεώρηση ενός μαθήματος μικτής κατάρτισης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην καθοδήγηση των μαθητών τους για τη συμμετοχή στην πρώτη έκδοση του διαγωνισμού EUScoop, έναν διαγωνισμό προσομοίωσης κοινωνικών συνεταιρισμών που θα αναβαθμιστεί σε ευρωπαικό επίπεδο (ανάπτυξη δεξιοτήτων)

i) καλύτερη κατανόηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών εργαλείων για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας.

ii) εκσυγχρονισμός / προσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών για τη δημιουργία ειδικών εργαλείων για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας.

iii) υλοποίηση ενός μαθήμστος μικτής κατάρτισης για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

iv) πειραματισμός με διδακτικά εργαλεία και καθοδήγηση μαθητών.

Ενημερωτικό φυλλάδιο έργου
Το σχέδιο SCOOPCONSS προωθείται από